U--Sediment

Klinisk kemi
 • Provtagningsrör med skruvkork, rund botten

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats Utan tillsats
  Märkning Graderat
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Uriner/Kvalitativa urintester) alternativt remiss 2.

Provtagning

10 mL färsk morgonurin. Mittstråleprov. Vid ordination av urinsediment måste sannolik diagnos och frågeställning samt klockslag för provtagning anges.
Prov lämnas omedelbart till laboratoriet för bedömning.

Provhantering

Prov lämnas till laboratoriet inom 2 timmar. Efter denna tidpunkt börjar cellnedbrytningar och kemiska förändringar i urinen vilka kan ge ej tillförlitliga analysresultat. Om prov inte kan lämnas till laboratoriet inom 2 timmar bör provet förvaras och transporteras i kyla, 2-8 ºC upp till maximalt 4 timmar.
Om analys ej utförs inom 4 timmar, doppa sticka för urinstatus, U-Urinstatus (U-Glukos, Leukocyter, Albumin, Hemoglobin) samt Nitriter och registrera resultatet. Tillsätt därefter 2 droppar konserveringsmedel i provet och blanda väl. Anteckna tid när konserveringsmedel är tillsatt samt märk urinröret med blå färgsignal (Etikett färgsignal blå artikelnummer HER1863) som markering att konserveringsmedel är tillsatt. Konserveringsmedel kan rekvireras från klinisk kemi, Ryhov, antingen via beställningsblankett eller telefon (010-242 20 00.) När konserveringemedel är tillsatt är provet hållbart 48 timmar.

Svarstid

Nästföljande vardag.
Akut analys endast vid etylenglykolförgiftning. Mid misstänkt etylenglykolförgiftning meddela laboratoriet vid inlämning av prov.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Klinisk kemi, Värnamo sjukhus.

Medicinsk bakgrund

Som sediment betecknas den massa som efter centrifugering av urin ansamlas på centrifugrörets botten och innehåller vissa partiklar. Sedimentundersökning är av värde vid diagnostik av akut njursvikt, bedömning av prognos och uppföljning av behandlingseffekt hos patienter med njurparenkymskada (glomerulonefrit), njurtransplanterade patienter samt vid vissa intoxikationer (etylenglykol).
Vid mikroskopisk undersökning kan man se förekomst av olika blodceller (leukocyter, erytrocyter), epitelceller, cylindrar, bakterier, jästsvampar, salter, kristaller, parasiter med mera.

Erytrocyter: Ökat antal talar för kapillärskada på någon nivå i urinvägarna. Erytrocyter som kommer via glomeruli talar för glomerulär skada och kallas för "dysmorfa erytrocyter".

Leukocyter: Ökat antal leukocyter tyder på en inflammation i njurar eller urinvägar.

Epitelceller: Övergångsepitelceller (skivepitel och urinvägsepitel) kan ses som normalfynd på grund av den ständiga epitelcellregenerationen. Njurepitelceller förekommer i ökad mängd vid tubulärskada.

Cylindrar: Cylindrar är avgjutningar av tubuli. Hyalina cylindrar består mest av ett mukoprotein som bildas i njurtubuli. Enstaka hyalina cylindrar kan ses som normalt fynd vid fysisk ansträngning samt vid uttorkning. Ökad mängd hyalina cylindrar kan ses vid olika former av akuta och kroniska njursjukdomar.

Cellcylindrar (erytrocyt, leukocyt, epitel) bildas vid glomerulär- och/eller tubulärskada. Granulära cylindrar kan bildas vid stort proteinläckage och förekommer vid kroniska njursjukdomar.

Vaxcylindrar förekommer främst vid mycket uttalade glomerulära och tubulära skador samt vid urinstas.

Salter och kristaller: Förekomst av salter och kristaller är beroende av kosten samt av urinens koncentration, pH och temperatur. Vissa läkemedel (sulfonamider, antivirala läkemedel) kan ge kristallbildning. I sent skede av etylenglykolförgiftning kan utfällning av oxalatkristaller ses.