Betaglukan (svampantigen)

Mikrobiologen
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koagulationsaktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Svamp.

Provtagningsmateriel

Vakuumrör med gel, (gul-propp)

Provtagning

3-5 mL blod i serumrör med gel (gul propp).

Provet kan inte tas kapillärt.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 min.
Förvara och transportera provet i rumstemperatur eller kyla.

Provet får ej hällas av efter centrifugering.

Svar/Bedömning

Ej påvisat/Gränsvärde/Påvisat

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Kontaminering kan ske från många olika källor då betaglukan finns på många ställen. Glukan från svamppartikelkontamination kan komma från vår egen kropp, kläder, behållare, vatten. Det kan även vara luftburet i dammpartiklar vilket kan störa analysen. Kraftig hemolys eller lipemiska prov ska inte användas.
Testnivåerna är fastställt på vuxna patienter. Normal nivåer och gränser för spädbarn och barn är ännu inte fastställd.

Svarstid

Analysen utförs helgfria vardagar. Prov måste ankomma till mikrobiologilaboratoriet före kl. 12:00 för analys samma dag.

Metod

Kinetisk metod

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Analysen är avsedd för utredning av misstänkt invasiv svampinfektion hos immunsupprimerad eller svårt sjuk individ. (1,3)-Beta-D-glukan är en polysackarid som förekommer i vissa svampars cellvägg och kan påvisas i ett serumprov vid djup infektion orsakad av till exempel Candida-arter, Aspergillus-arter, Fusarium-arter eller Pneumocystis jirovecii.
Metoden kan inte användas för diagnostik av infektioner orsakade av Cryptococcus-arter, Blastomyces dermatitidis eller svampar från släktet Mucorales då dessa svampar innehåller mycket låga halter av betaglukan i cellväggen.
Betaglukan kan vara lågt eller negativt i tidigt skede av en invasiv svampinfektion varför upprepad provtagning med några dagars intervall rekommenderas. Vid invasiv infektion ses då vanligtvis stigande betaglukankoncentration. Koncentrationen av betaglukan i serum kan variera beroende på typ av svampinfektion, infektionslokalisation, svampbörda och individrelaterade faktorer.
Förhöjda betaglukankoncentrationer kan kvarstå länge (veckor-månader) efter framgångsrik behandling av infektionen. Betaglukan kan ibland påvisas i serum efter administrering av vissa läkemedelsprodukter såsom albumin och immunglobulin. Koncentrationerna är då oftast lägre och sjunker snabbare än vid en invasiv svampinfektion.