Tuberkulos IGRA

Mikrobiologen
 • Quantiferonrör

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr. 06640000
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Mykobakterier(Tb). Ange kliniska data.

Provtagningsmateriel

Blod tas i fyra vacuumrör (1 mL i varje rör, det vill säga upp till det svarta märket) specifikt avsedda för analysen (QFT-rör). Beställs från Länsförsörjning, artikelnummer 06640000.

Provtagning

Blod tas i fyra vacuumrör (1 mL i varje rör, det vill säga upp till det svarta märket) specifikt avsedda för analysen (QFT-rör).

Fyll rören i följande ordning:
1. NIL (grå kork)
2. TB1 antigen (grön kork)
3. TB2 antigen (gul kork)
4. Mitogen (lila kork)

Barnprovtagning: Kapillär provtagning är EJ lämpligt. Om det är svårt att direkt fylla de fyra analysrören kan en spruta alternativt två litiumheparinrör (mintgrön kork) användas för att samla in 4 mL blod. Sedan fylls vart och ett av de fyra provrören direkt med 1 mL blod vardera. Av säkerhetsskäl utförs detta lämpligast genom att ta bort nålen på sprutan (följ de vanliga säkerhetsprocedurerna) och ta sedan bort korkarna från de 4 QFT-rören och fyll dem med 1 mL blod (upp till det svarta märket på sidan). Var noga med att inte över- eller underfylla rören (till den svarta markeringen på röret). Sätt tillbaka korkarna ordentligt och blanda enligt beskrivningen nedan:
Efter provtagningen vänds varje rör kraftigt men inte för kraftigt upp och ned minst 10 gånger. Blodet ska börja skumma och täcka rörväggen som en film. Skaka dock inte så kraftigt så att gelen i röret skadas.

Kapillärprov

Kapillär provtagning är EJ lämplig.

Provhantering

Förvara och transportera rören i rumstemperatur och de får inte kylas eller frysas.
Rören måste nå provmottagningen på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping eller någon av länets laboratorier försedd med inkubator, inom 16 timmar. OBS! Proven får EJ centrifugeras före inkubering. Proverna ska vändas noga före inkuberingen som sker i 37ºC i 16-24 timmar. Därefter ska proverna centrifugeras i 15 minuter med 2000-3000 RCF (g). Centrifugerade prover är hållbara i kyl i upp till 28 dagar.

Svar/Bedömning

Positiv: Patientens immunförsvar har mött och reagerat på tuberkelbakterier. Innebär inte nödvändigtvis att patienten har aktiv tuberkulos. Några ovanliga, icke tuberkulösa mykobakterier kan ge falskt positivt resultat.

Negativ: Patientens immunförsvar har inte mött eller reagerat på tuberkelbakterier. Utesluter dock inte att patienten är smittad.

Ej bedömbar: Beror oftast på immunsupprimerad patient, ung patient (0-4 år) eller felaktig provhantering. Nytt prov kan vara av värde. Kontakta oss på 010-242 20 00 vid behov av rådgivning.

Svarstid

1-2 veckor

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Felaktig provvolym; QFT-rören är godkända för volymer mellan 0,8-1,2 mL.
Blodproverna har förvarats över eller under det rekommenderade temperaturintervallet (17-25ºC).
Blodproverna har inte blandats tillräckligt.
Alltför kraftig skakning av rören kan dock orsaka att gelen löses upp vilket kan leda till avvikande resultat.
Om blod har samlats i litiumheparinrör måste proverna omedelbart blandas ordentligt innan de fördelas i QFT-rör (vänd heparinröret försiktigt några gånger). Var noga med att inte överfylla rören.
Transporttiden till laboratoriet har överstigit 16 timmar.

Metod

Interferon-gamma release assay (IGRA). När T-celler som tidigare exponerats för tuberkulos stimuleras med de specifika antigenerna ESAT-6 och CFP-10, svarar de med produktion av interferon-gamma. Det frigjorda interferonet kan påvisas och mätas.
En enbart BCG-vaccinerad person har inte exponerats för dessa antigen och T-cellerna kommer då inte att reagera.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Interferon Gamma Release Assay (Quantiferon® m. fl.) används för att identifiera personer vars immunsystem exponerats för och reagerat mot Mycobacterium tuberculosis. Den används för att påvisa latent tuberkulos. Aktiv infektion påvisas på andra sätt. Den bör användas som komplement till anamnes, klinik, epidemiologi och andra fynd.