Anaplasma-ak (Erlichia)

Mikrobiologen
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koagulationsaktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Bakterieserologi. Ange kliniska data inklusive symtomduration.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 min.
Förvara och transportera provet i rumstemperatur eller kyla.

Vid längre förvaring (mer än 4 dagar) ska provet frysas i -20° och transporteras fryst.

Svar/Bedömning

Positiva analysresultatet rapporteras med aktuell antikroppstiter. Såväl negativa som positiva resultat åtföljs av tolkning/svarskommentar.

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Infektion orsakad av andra, närbesläktade bakterier ( t ex Ehrlichia-arter, Neoehrlichia) kan tänkas kunna orsaka korsreaktivitet i testet (dvs falskt positiva resultat).

Svarstid

1-2 veckor.

Metod

IgG-antikroppar mot Anaplasma phagocytophilum påvisas med immunofluoroscens.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Febertillstånd efter fästingbett kan orsakas av flera fästingburna smittämnen, bland annat spiroketer (Borrelia) och olika Rickettsia-, Anaplasma- och Ehrlichiaarter.
Human granulocytär anaplasmos (HGA) orsakas av den intracellulära bakterien Anaplasma phagocytophilum (hette tidigare Ehrlichia phagocytophila). HGA är vanligtvis ett influensaliknande tillstånd med hög feber, huvudvärk och muskelvärk. Ibland kan även gastrointestinala symtom och exantem på bålen förekomma och i sällsynta fall mer allvarlig sjukdomsbild med CNS-påverkan och ARDS (acute respiratory distress syndrome). Vid HGA ses ofta lätt anemi, måttlig leukopeni och trombocytopeni samt förhöjda levertransaminaser och förhöjda inflammationsparametrar. Serologi blir positiv först efter 1-2 veckors sjukdom. Enskilt prov med måttlig antikroppsnivå står inte alltid för en aktuell infektion, utan kan bero på en tidigare exponering. Tag konvalescensprov 4 veckor efter akutserum.