Placenta

Klinisk patologi
 • Tomt provtagningskärl

  Volym
  Tillsats Fyll med 4 % formaldehyd 10-20 ggr preparatets vol
  Märkning Burkar finns att hämta på Klinisk patologi
  Prod. nr.
  Beställs på Klinisk patologi alt Länsförsörjningen

Remiss


Beställes i BOS.


Pappersremiss PAD/CYT med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, anamnes, remitterande läkare). Längst ner på remissen finns en ruta där avsänt antal burkar/glas och/eller provrör ska fyllas i. Rutan ska fyllas i av den person som ansvarar för ivägsändande av provet. Vid ankomsten till patologilaboratoriet jämförs uppgiften med mottaget material för att säkra att inget provmaterial försvunnit under transporten.

Pappersremiss PAD/CYT-undersökning

Provtagning

OBS! Placenta OCH foster (foster < v 22) kräver två separata beställningar/remisser.

Etikett med moderns namn och tiosiffriga personnummer för märkning av burken.

Provtagningsunderlaget sätts för märkning av burk.

Eventuella prover för genetik och mikrobiologi ska tas så fort som möjligt efter förlossningen på ofixerad placenta. Se separat anvisning nedan. Prover för genetisk undersökning skickas av beställande klinik och ska inte lämnas till patologen.

Anvisning provtagning genetik och mikrobiologi

Placentan, med hinnor och navelsträng (så kompletta som möjligt), placeras i provburk med formaldehyd. Vid flerbörd bör navelsträngar märkas så att placenta/del av placenta tillhörig respektive barn/foster kan identifieras.
Preparat ska snarast läggas i 4% formaldehydlösning i rumstemperatur för att uppnå bästa möjliga fixering. Preparat som ligger i formaldehydlösning kan förvaras i rumstemperatur under lång tid.

Anamnesinformation ska innehålla uppgifter om:

- Gestationsålder ska anges
- Förlopp vid aktuell graviditet
- HCG normalt/avvikande
- Eventuellt utförda provtagningar på placentan
- Eventuella sjukdomar hos modern
- Eventuella abnormieter vid tidigare graviditeter
- Födelsevikt hos foster/barn
- Redan genomförd provtagning av placenta med klinisk frågeställning och eventuellt resultat

Provhantering

Skicka beställningen i BOS.

TTS:
Vid frågeställning TTS (TvillingTransfusionsSyndrom) ska placentan skickas ofixerad till patologilaboratoriet för vidare transport till Huddinge.

Övriga placentor:
Placentan läggs i formaldehyd men kan förvaras ofixerad i kyl (4°C) cirka 3 dygn om inte klar indikation för undersökning föreligger vid förlossningstillfället.

Om placentan skickas ofixerad ska provet vara laboratoriet tillhanda före kl. 16:00 vardagar.

Svarstid

Snabbsvar: 1-3 arbetsdagar (fixerat prov). Begäran om snabbsvar innebär en extra debitering.

Provet omhändertas på snabbast möjliga sätt. Vävnadsprover ska fixeras i formaldehyd minst ett dygn för att optimal kvalitet ska uppnås. Preparering på laboratoriet tar ytterligare cirka ett dygn, vilket innebär att svar tidigast kan lämnas andra arbetsdagen efter operation. Fixeringstiden är beroende av provets storlek, vilket innebär att svarstiden för större preparat blir längre.

Rutin: Provet besvaras inom 6 - 8 veckor räknat från ankomstdag till laboratoriet.

Medicinsk bakgrund

Indikationer för undersökning av placenta är:

- Spontanaborter, framförallt upprepade senaborter och vid molamisstanke
- Medicinskt inducerade aborter, framförallt vid missbildning
- Dödföddhet
- Prematuritet, framförallt vid ablatio, infektion, tillväxthämning
- Sjukdom hos barn eller moder
- Flerbörd, framförallt vid barn av samma kön
- Kliniskt observerad abnormitet i placenta

Se även anvisningar från KVAST, Svensk förening för patologi