Lymfkörtel, lymfomutredning

Klinisk patologi
 • Provburk i lämplig storlek utan fixeringslösning

  Volym
  Tillsats Provtagningsmaterial lämnas ofixerat till lab.
  Märkning Burkar finns att hämta på Klinisk patologi.
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss


Beställes i BOS.


Pappersremiss PAD/CYT med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, anamnes, remitterande läkare). Längst ner på remissen finns en ruta där avsänt antal burkar/glas och/eller provrör ska fyllas i. Rutan ska fyllas i av den person som ansvarar för ivägsändande av provet. Vid ankomsten till patologilaboratoriet jämförs uppgiften med mottaget material för att säkra att inget provmaterial försvunnit under transporten.

Pappersremiss PAD/CYT-undersökning

Provtagning

För att laboratoriepersonalen ska vara klar med sina förberedelser när provmaterialet anländer, ska i god tid meddelas

- att ofixerat material kommer att skickas
- vilken tid det beräknas komma
- patientens persondata

LYMFKÖRTEL:
Lymfkörteln läggs i kompress fuktad med steril fysiologisk koksaltlösning och läggs i provburk för vidare transport till patologilaboratoriet.

MELLANNÅLSBIOPSI:
Mellannålsbiopsier bör läggas direkt i burk innehållande formaldehyd.

BENMÄRG:
Benmärg beställes separat i BOS - Benmärg.


Provtagning utanför Ryhov:
Provburken placeras i en ytterburk med isbitar. Provet ska transporteras så att det når klinisk patologi, länssjukhuset Ryhov samma dag - absolut senast påföljande morgon. Provet förvaras i kyla.

Provtagningsunderlag/etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer samt eventuella andra märkningar klistras på provtagningskärlet.

Provhantering

OFIXERADE VÄVNADSPROVER:
Patologavdelningen ska alltid meddelas via telefon när preparatet är på väg, detta för att ha kontroll på att provet kommer fram,
telefon 010 - (24) 259 37.

Ofixerat preparat lämnas senast kl 15:30, i undantagsfall fram till kl 16:00 efter överenskommelse. Om preparatet ska transporteras från annat sjukhus ska transportlådan märkas med "FÄRSKT".

Skicka beställningen i BOS.

Svarstid

Snabbsvar: 1-3 arbetsdagar (fixerat prov). Begäran om snabbsvar innebär en extra debitering.

Provet omhändertas på snabbast möjliga sätt. Vävnadsprover ska fixeras i formaldehyd minst ett dygn för att optimal kvalitet ska uppnås. Preparering på laboratoriet tar ytterligare cirka ett dygn, vilket innebär att svar tidigast kan lämnas andra arbetsdagen efter operation. Fixeringstiden är beroende av provets storlek, vilket innebär att svarstiden för större preparat blir längre.

Rutin: Provet besvaras inom 6 - 8 veckor räknat från ankomstdag till laboratoriet.

SVF: Varierande beroende på vilket standardiserat vårdförlopp som är aktuellt.

Medicinsk bakgrund

Om förstorade körtlar finns på flera lokaler bör man i första hand välja axillära eller supraklavikulära lymfkörtlar, i andra hand cervikala och i tredje hand inguinala.

Om punktionscytologisk undersökning visar lymfommisstanke bör den punkterade lymfkörteln exstirperas.

Det är synnerligen viktigt att en ordentligt förstorad körtel exstirperas, att den tas ut i sin helhet och att den hanteras varsamt.

I de fall lymfomengagemang misstänks på svåråtkomliga lokaler (retroperitoneum, buk) kan mellannålsbiopsi, grovnålsbiopsi eller provexcision bli aktuell.

Se även anvisningar från KVAST, Svensk förening för patologi - Hematopatologi