Flödescytometri - Lågmalignt lymfom i blod

Klinisk patologi
 • EDTA-rör

  Provrör
  Volym 3 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila propp
  Prod. nr. 17750200
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Prover med frågeställning "KLL" analyseras på Ryhov.
Prover med frågeställnng "Övriga lymfom" analyseras på Universitetssjukhuset i Linköping.


Pappersremiss PAD/CYT med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, anamnes, remitterande läkare). Längst ner på remissen finns en ruta där avsänt antal burkar/glas och/eller provrör ska fyllas i. Rutan ska fyllas i av den person som ansvarar för ivägsändande av provet. Vid ankomsten till patologilaboratoriet jämförs uppgiften med mottaget material för att säkra att inget provmaterial försvunnit under transporten.

Pappersremiss PAD/CYT-undersökning

Provtagning

Det är av största vikt att provet analyseras inom 24 timmar! Vi rekommenderar därför provtagning tidig morgon.

Prov taget i EDTA-rör. Märk rör och remiss "AKUT", ange datum och klockslag för provtagning.

OBS! Efter provtagning lämnas provet snarast till laboratoriet!
Provet måste ankomma till laboratoriemedicin på RYHOV före kl 11.00.
Analysen utförs inte helgdagar.

Om provet ska skickas till Linköping (Övriga lymfom), kontakta laboratoriet Ryhov tfn: (010-24) 223 70.

Provetikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer samt eventuella andra märkningar klistras på provtagningskärlet.

Svarstid

Snabbsvar:
Begäran om snabbsvar innebär en extra debitering.
Om snabbsvar begärts besvaras provet på snabbast möjliga sätt, dock tidigast påföljande dag.

Rutin:
Provet besvaras inom 30 dagar räknat från ankomstdag till laboratoriet.
Svarstid för prover som analyseras på externt laboratorium kan inte redovisas.

Medicinsk bakgrund

Flödescytometrisk undersökning av perifert blod kan vara ett värdefullt komplement vid utredning och kontroll av lymfoproliferativa tillstånd.

Kronisk Lymfatisk leukemi (KLL) klassificeras som lymfom och är den vanligaste leukemiformen hos vuxna och är en kronisk cancersjukdom.
I Sverige insjuknar ca 500 personer per år där merparten är män över 70 år. Vad som orsakar sjukdom är okänt. Tumörceller (klonala B-lymfocyter) ackumuleras i blod och benmärg men även lymfknutor och mjälte kan bli påverkade.
Diagnostik bygger på bland annat morfologisk och flödescytometrisk undersökningar av lymfocyter i blod. Andra fynd är bland annat LPK >5,0x109/L.(1,2,3)