Övriga parasiter

Mikrobiologen
 • Flera provrör kan användas

  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Parasiter.

Provtagning

Filaria: Venblod i EDTA-rör (lila propp) eller fullt Microtainer-rör. Tag ett prov på dagen (kl 10-14) och ett på natten (kl 22-02).

Leishmania: Aspirat från mjälte, lever, benmärg, lymfkörtlar eller venblod med EDTA-tillsats. Vid misstanke om kutan leishmaniasis tas prov från hudbiopsi, hudstans eller hudskrap kontakta mikrobiologen innan provtagning, 010-242 20 00.

Strongyloides stercoralis: Provet tas tidigast 3-4 veckor efter misstänkt smitta. Mängden nytaget avföringsprov ska vara 2-3 skedar i en fecesburk utan tillsats eller med etanol (1 del prov till 4 delar etanol). Idealt skickas en burk med etanol och en burk utan tillsats (för mikroskopi). Två prov från två på varandra efterföljande dagar rekommenderas för ökad sensitivitet. Sista provet är då fritt.
Provmaterial: Nytaget, ofixerat eller etanolfixerat provmaterial: feces, BAL/sputum, biopsimaterial med mera.
För antikroppspåvisning Blod utan tillsats, serum

Trypanosoma: Venblod (EDTA-rör), lymfvätska, spinalvätska.
Trypanosoma-ak: Minst 1 mL blod i gelrör (gul propp) eller rör utan tillsats (röd propp).

Trichomonas:
Kvinnor: Vaginalsekret (eSwab).
Män: Uretrasekret (eSwab).

Babesia spp:
Venblod i EDTA-rör (lila propp).
Tjock droppe och utstryk skall göras senast 6 timmar efter provtagning eftersom parasiternas utseende förändras så om transport till mikrobiologen dröjer längre ska utstryk göras innan transport.

Provhantering

Filaria: Förvara och transportera provet i kyla. Transporttiden bör ej överstiga 24 timmar.

Leishmania: Transporten bör ske snarast efter provtagningen. Kontakta Mikrobiologen om tiden till omhändertagande beräknas bli över 6 timmar, 010-242 20 00.

Strongyloides stercoralis: Förvara och transportera provet i rumstemperatur eller kyla.

Trypanosoma venblod: Förvara och transportera provet i kyla. Transporttiden bör ej överstiga 24 timmar.

Trypanosoma-ak: Förvara och transportera provet i rumstemperatur eller kyla.

Trichomonas: Transportera provet i kyla. Provet bör vara på mikrobiologiska laboratoriet inom 12 timmar efter provtagning. Prov som tas ska vara laboratoriet tillhanda måndag-torsdag kl 12, annars kontakta laboratoriet innan provtagning. Detta för att parasiterna inte överlever långa transporttider.

Babesia spp: Se provtagning.

Medicinsk bakgrund

Filarios orsakas av en rundmask som överförs via insekter. Masken utvecklas i lymfsystemet. Den producerar mikrofilarier som uppträder i det perifera blodet vid olika tider på dygnet, beroende på art (i huden för vissa arter). Mikrofilarier påvisas genom mikroskopi av blod eller hudbiopsi, "skin snips". Skin snips måste undersökas omedelbart varför provtagningen ska ske på infektionskliniken, tel 010-242 21 04.

Leishmaniasis orsakas av protozoer som överförs av sandflugan. Det finns tre huvudformer: visceral, kutan och mucocutan med olika utbredningsområden och olika klinisk bild.

Strongyloides stercoralis: Eosinofil, ospecifika gastrointestinala besvär. Hudutslag, subkutan larvmigration kan förekomma. Vid hyperinfektion: feber, diarré, dyspné, buksmärta, hosta med mera. Det är synnerligen viktigt att ange kliniska och epidemiologiska data.

Trypanosomiasis överförs av tsetse-flugan i Afrika (Afrikansk sömnsjuka, T. gambiense eller T. rhodesiense) och skinnbaggen i Syd- och Mellanamerika (Chagas sjukdom, T. cruzi). Parasiten förökar sig i blod och lymfa och tar sig, om obehandlad, till nervsystemet.

Trypanosomiasis (amerikansk) eller Chagas sjukdom finns i Central- och Sydamerika och kan uppträda i olika sjukdomsformer. Den orsakas av Trypanosoma cruzi, ett encelligt urdjur (protozo) med en invecklad livscykel. Reservoaren är mindre däggdjur och smittan överförs till människa via blodsugande skinnbaggar.

Trichomonas vaginalis är en protozo som är sexuellt överförbar. Symtomen hos kvinnor är illaluktande ofta riklig gulgrön, gasbubblig ibland blodtillblandad flytning. Slemhinnorna är ofta rodnade och svullna med små punktformade blödningar. Vulvairritation, klåda, sveda och miktionssvårigheter är vanliga symtom. Distala buksmärtor kan förekomma. Försämring ses vid menstruation och graviditet. Infektionen är asymtomatisk hos 10-50 % av kvinnor och oftast hos män. Hos män kan T. vaginalis orsaka uretritsymtom, men har även rapporterats som orsak till epididymit och prostatit. Neonatala infektioner orsakade av T. vaginalis är sällsynt. Trikomonasinfektion har associerats med förtidig födsel, låg födelsevikt och ökad spädbarnsmortalitet. Infektion associeras även med en signifikant ökad risk för HIV-transmission.

Odling av T. vaginalis är referensmetod även om diagnostiken i första hand sker med våtpreparat. Om parasiten inte påvisats i våtpreparat föreligger odlingsindikation om symtom och objektiva fynd överensstämmer med trikomonasinfektion. Indikation för odling gäller även vid misstanke om terapisvikt.

Babesia spp, indikation: Feber, frossa, hemolytisk anemi, influensaliknande symtom, ledsmärtor och trötthet, särskilt hos splenektomerade patienter eller patienter med hematologiska sjukdomar. Babesia sprids av fästingar.