Brucella, odling + PCR

Mikrobiologen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Övrigt (bakterier, svamp).

Kliniska data, insjukningsdatum och eventuell utlandsvistelse ska alltid anges. Det behövs för korrekt bedömning av analysresultatet.

OBS! Misstanke om brucellos måste framgå även på alla eventuella odlingsremisser (t ex blododlingar, vanliga sårodlingar) då särskild hantering behövs för att undvika smitta vid analys.

Förvarna även laboratoriet dagtid på tel 294 50!

Provtagning

Blod och/eller benmärg i aerob blododlingsflaska.
Punktat, aspirat, cerebrospinalvätska, urin, vävnad eller biopsi i sterilt rör med skruvkork.
Vävnad och biopsi placeras i 0,5-1 mL steril NaCl-lösning.

Provhantering

Förvaring och transport i kyla. Skickas snarast möjligt.

Svar/Bedömning

PCR: DNA från Brucella-släktet påvisat/ej påvisat.
Odling: besvaras "Växt av/Ingen växt av Brucella".

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

För liten mängd provmaterial kan ge falskt negativt resultat.

Svarstid

PCR och odling: 3–14 dagar efter provets ankomst till Folkhälsomyndigheten.
Preliminärt PCR-svar ges inom 1–2 dagar förutsatt att mottagarens namn och telefonnummer angivits.

Metod

Detektion av Brucella-DNA med realtids-PCR direkt från kliniska prover parallellt med odling och artbestämning med Maldi-TOF-teknik.

Utförande laboratorium

Folkhälsomyndigheten, Solna.

Länk till "Folkhälsomyndigheten, Solna" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Brucellos är en systemisk infektion som sprids från djur till människa (zoonos). Den orsakas av bakterier i släktet Brucella.

Människor smittas framför allt då de intar opastöriserade mejeriprodukter som mjölk och ost. Otillräckligt uppvärmt kött utgör också en risk. Bakterien kan smitta direkt via skadad hud om man hanterar sjuka djur.
Accidentell inhalation av aerosol med bakterier är en möjlig smittväg på laboratorium.

Majoriteten av svenska fall har dock smittats i Mellanöstern eller Afrika. Inhemska fall är mycket ovanliga och orsakas oftast av importerade opastöriserade livsmedel.

Bakterierna är tåliga. De kan överleva i fruset kött 3 veckor, i jord 2 månader och i opastöriserad ost 3 månader. Smittdosen är låg, 10-100 bakterier kan räcka för att orsaka sjukdom.

Inkubationstiden varierar (5 dagar - 6 månader) men är ofta 2-4 veckor.
Sjukdomen kan pågå flera månader med återkommande feberperioder (undulerande feber), huvudvärk, muskelvärk och trötthet.
Komplikationer är t ex artrit, osteit, meningit och myokardit. Infektionen kan behandlas med antibiotika.