Chlamydia+Gonokock-DNA

Mikrobiologen
 • Klamydia provtagningsset

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning Klamydia-set
  Prod. nr.
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / STI.

Provtagningsmateriel

Följande provtagningsmaterial går att beställa från Länsförsörjningen:
CHLAMYDIA KIT för cervix, artikelnr 59200051
CHLAMYDIA KIT för urin, artikelnr 59200053

Provtagning

På kvinnor tas prov från vagina i första hand. Även cervixprov fungerar bra. Både vaginal- och cervixprov kan med fördel kombineras med urinprov.
Enbart urinprov på kvinnor har för låg känslighet och används inte.
Pågående menstruation påverkar inte analysen.

På män tas urinprov i första hand.

Efter individuell bedömning kan man överväga att även ta prov från uretra, rektum, konjunktiva och svalg.

Analysen är ackrediterad och validerad för dessa provmaterial: urin, vagina, cervix, rektum och svalg.

Vagina:
Rotera provtagningspinnen mot vaginalväggen under 3-5 sekunder. Vid provtagning från vagina + urin kan pinnen stoppas i urinprovet och sedan utgöra ett enda prov. Bryt av skaftet vid markeringen och lämna pinnen i röret. Skruva på korken ordentligt.

Cervix:
Rengör portio och cervix från mucus med bomullstork eller bomullspinne. Rotera provtagningspinnen i cervixkanalen under 3-5 sekunder. Vid provtagning från cervix + urin kan pinnen stoppas i urinprovet och sedan utgöra ett enda prov. Bryt av skaftet vid markeringen och lämna pinnen i röret. Skruva på korken ordentligt.

Urin:
Håll urinen minst en timme, gärna två, före provtagningen. Första portionen av urinen, ca ½ deciliter, samlas i en plastmugg. Överför urin till skruvkorksröret så att vätskenivån hamnar mellan markeringarna på röret. Undvik spill. Skruva på korken ordentligt.

Uretra:
Håll urinen minst en timme, gärna två, före provtagningen. För in provtagningspinnen ca 2 cm och rotera under 3-5 sekunder. Vid provtagning från uretra + urin kan pinnen stoppas i urinprovet och sedan utgöra ett enda prov. Bryt av skaftet vid markeringen och lämna pinnen i röret. Skruva på korken ordentligt.

Rektum:
Rotera provtagningspinnen mot ändtarmsväggen under 3-5 sekunder. Bryt av skaftet vid markeringen och lämna pinnen i röret. Skruva på korken ordentligt.
Provet måste innehålla avskrapade celler från tarmväggen. Analysen kan inte utföras på feces.

Konjunktiva:
Ta provet innan fluorescerande ögondroppar använts, eftersom dessa stör analysen. Använd en torr steril provtagningspinne avsedd för nasofarynxprovtagning. Skrapa pinnen mot nedre ögonlockets insida 2-3 ggr. Det kan bli en liten blödning. Sätt pinnen i ett rör avsett för klamydiaprovtagning. Skruva på korken ordentligt.

Svalg:
Rotera provtagningspinnen under 3-5 sekunder tonsill-logerna och mot bakre svalgväggen. Se till att även pressa pinnen mot tonsillerna och deras kryptor.
Bryt av skaftet vid markeringen och lämna pinnen i röret. Skruva på korken ordentligt.

Provhantering

Förvara och transportera provet i rumstemperatur eller kyla. Provet är hållbart 90 dagar i rumstemperatur eller kyla.

Svar/Bedömning

Prov taget inom 7-10 dagar efter ett misstänkt smittotillfälle kan bli falskt negativt, särskilt för Chlamydia. Nytt prov bör då tas 10-14 dagar efter det misstänkta smittotillfället.

Analysen kan kvarstå positiv flera veckor efter adekvat behandling.
Eventuellt kontrollprov tas tidigast 4 veckor efter avslutad behandling.

Analysen utförs även på ej validerade material. Resultatet är då inte helt säkert, vilket kommenteras i svaret.

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Ett felaktigt taget pinnprov kan ge falskt negativt resultat.
Om inte första portionen urin tagits kan detta ge falskt negativt resultat.
För mycket urin i röret kan ge falskt negativt resultat (p.g.a fel förhållande mellan prov och DNA-stabiliseringsvätska).
För lite urin i röret kan ge falskt negativt resultat (p.g.a utspädning).

Metod

DNA från Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae påvisas samtidigt med PCR-teknik.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Gonorré orsakas av den gramnegativa bakterien Neisseria gonorrhoeae. Inkubationstiden för gonorré är kort, endast ett fåtal dagar. Okomplicerad gonorré drabbar cylinderepitelet i uretra, cervix och rektum. Viktigaste symtom är miktionssveda och flytning. Infektion utan symptom är dock vanligt. Gonorré kan kompliceras av epididymit (män) och salpingit (kvinnor). Någon gång kan bakterien spridas ut i blodet och orsaka sepsis eller ledinfektion. Smittan kan också överföras vid förlossning och barnet kan då få bl a konjunktivit och sepsis.

Bakterien påvisas i första hand med PCR-teknik som har hög känslighet och specificitet. Även vanlig odling bör tas vid symptom eller specifik misstanke om gonorré.
Påvisad gonorré med PCR-analys ska bekräftas med odling vilket ger möjlighet till typning och resistensbestämning, men begränsas av att bakterien är transportkänslig och kräver speciella odlingsmedier.

Chlamydia trachomatis är en mycket liten gramnegativ bakterie med unik cellvägg, som saknar det stabila peptidoglykan-lager som återfinns i nästan alla andra bakterier. Den är en obligat intracellulär parasit utan egen förmåga att producera energi.

Urogenital klamydiainfektion är den vanligaste bakteriella STI:n i Sverige och världen. Klamydia ger ofta inga symtom, men kan manifestera sig som proktit, uretrit, epididymit, prostatit, cervicit, salpingit och endometrit. Smittan kan överföras vid förlossning och barnet kan då få konjunktivit och pneumoni.

Frikostig diagnostik med den känsliga PCR-tekniken tillsammans med smittspårning är viktiga redskap för att hitta smittade personer.