Resistenta bakterier (MRB)

Mikrobiologen
 • Flera provrör kan användas

  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Resistenta bakterier.

För screening av multiresistenta bakterier (MRSA, ESBL, VRE).

Observera att odling för "vanliga" bakterier måste tas och beställas separat.

Provtagningsmateriel

Eswab provtagningsset (skruvkorksrör till urinprov).

Provtagning

Se PM från Smittskydd/vårdhygien "MRB provtagning patienter" för information om provtagning.

Länk till "MRB provtagning patienter" (nytt fönster).

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.

Svar/Bedömning

Odling och PCR utförs alla dagar. Telefonsvar lämnas vid behov. Fynd av MRB utsvaras med resistensmönster.

MRSA eftersöks i alla provlokaler.
VRE och ESBL eftersöks i alla provlokaler förutom svalg och näsa.

Svarstid

1-3 dagar. Misstänkt positiva medför längre svarstid.

Metod

Screening för MRSA med DNA-påvisning (PCR).
Selektiv odling + konfirmerande analyser för övriga bakterier.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Multiresistenta bakterier, exempelvis meticillin-resistenta Staphylococcus aureus (MRSA), vankomycin-resistenta enterokocker (VRE) och multiresistenta gramnegativa bakterier, främst de som bildar "extended spectrum"-betalaktamaser (ESBL) förekommer idag över hela världen.

Spridning i vårdmiljö gynnas av symtomfritt bärarskap, sen upptäckt, bristande hygienrutiner med mera.

I Sverige har vi hittills lyckats förhindra större epidemier med dessa bakterier genom att bevaka förekomsten och vidta vårdhygieniska åtgärder. I andra delar av världen, t ex Sydeuropa, ser det betydligt värre ut, och flera utbrott med dödsfall hos patienter har förekommit.