S--Valproat

Klinisk kemi
 • Serumrör röd propp

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning Serum/CAT 4 mL
  Prod. nr. 08144802
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Läkemedel) alternativt remiss 3.

Provtagning

För de flesta läkemedel föreligger markanta variationer i plasmakoncentrationen under dygnet. Prov för terapikontroll tas alltid före morgondos.
Ange tid för provtagning samt tid för senaste dosintag.

Kapillärprov

Ett microtainerrör utan gel, röd propp, fylls till övre strecket.

Provhantering

Prov ska koagulera minst 30 minuter i rumstemperatur (15-25°C) och centrifugeras inom 2 timmar i 2000g 10 minuter.
Serum avpipetteras till avhällningsrör och omcentrifugeras i 2000g 5 minuter, avpipettera serum till nytt avhällningsrör.

Centrifugerat och avhällt serum är hållbart 7 dygn i kyla, 4-8 °C. Vid längre förvaring fryses serum och är då hållbart 3 månader.

Minsta mängd serum 250 µL.

Svarstid

Inom 3 timmar.
Akut inom 1 timme.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Medicinsk bakgrund

Natriumvalproat, (Absenor, Ergenyl, Orfiril) är ett läkemedel som används mot epilepsi. Effekten tros vara relaterad, åtminstone delvis, till ökad koncentration av den inhibitoriska neurotransmittorn gammaaminosmörsyra (GABA) i hjärnan.

Valproat absorberas snabbt (tiden beroende på läkemedelsform) och finns sedan till ca 90 % proteinbundet (främst till albumin) i plasma. Den fria delen av valproat är biologiskt aktiv. Proportionen obunden aktiv substans är förhöjd vid höga serumvalproatnivåer, hos äldre patienter och hos patienter med hypoalbuminemi eller njur- eller leverinsufficiens. Den höga proteinbindningsgraden medför dessutom risk för kliniskt betydelsefulla interaktioner med andra läkemedel. Valproatnivån i cerebrospinalvätska är ca 10 % av serumnivån men kan variera avsevärt mellan olika individer.

Valproat metaboliseras i stor utsträckning i levern innan det utsöndras i urinen. Bara 1-3 % av den givna dosen utsöndras oförändrad i urinen. Halveringstiden är hos de flesta patienter 8-20 timmar. Hos patienter som tar enzyminducerande läkemedel är halveringstiden reducerad. Hos nyfödda kan halveringstiden vara ända upp till 70 timmar. Hos barn mellan 2 och 10 år har kortare halveringstider observerats jämfört med hos vuxna. Hos äldre patienter och patienter med leversjukdom är eliminationen nedsatt.

Jämnviktskoncentration uppnås i regel efter 3-5 dagars behandling. Den optimala plasmakoncentrationen varierar mellan olika individer. I allmänhet har terapeutisk effekt uppnåtts vid plasmanivåer mellan 300 - 700 µmol/L.

Kontroll av blodbilden, särskilt trombocyter, samt lever- och pankreasfunktion bör göras med regelbundna intervall under speciellt de första 6 månaderna av behandlingen.