Uppföljning av känd Malaria

Mikrobiologen
 • Vakuumrör

  Provrör
  Volym 3 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila propp
  Prod. nr. 17750200
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Parasiter.

Provhantering

Kontakta Kundtjänst, tel 010-242 20 00, om tiden till omhändertagande beräknas bli över 6 timmar, för instruktion om provhantering.

Provtagning

Venblod i EDTA-rör (lila propp) eller fullt Microtainer-rör.

Svar/Bedömning

Analysen avser behandlingskontroll av Malaria. Vid misstänkt men odiagnostiserad malaria beställs analysen ¿Malaria¿.

Vid Plasmodium falciparum eller P. knowlesi anges graden av parasitemi, dvs den procentuella andelen infekterade röda blodkroppar. Detta mått är av värde för att följa behandlingsresultatet. Vid övriga plasmodium-arter anges förekomst samt utvecklingsstadie.

Mikroskopi utförs vardagar dagtid. Analyserade prov sparas minst en vecka.

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Lång transporttid: Om provet anländer till laboratoriet senare än 6h efter provtagningen kan inte parasiternas morfologi garanteras.

Metod

Parasiterna påvisas genom mikroskopi av blod.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Malaria överförs av myggor och är utbredd i tropiska och subtropiska områden. Parasiten invaderar och förökar sig i de röda blodkropparna. Provtagning bör göras vid feberuppgång/frossa samt för att följa behandlingseffekt. Malaria överförs av myggor och är utbredd i tropiska och subtropiska områden. Parasiten invaderar och förökar sig i de röda blodkropparna.

Malaria orsakas av 6 olika Plasmodium-arter; P. falciparum, P. vivax, P. ovale curtisi, P. ovale wallikeri, P. malariae och P.knowlesi.
P.ovale wallikeri och P. ovale curtisi kan inte skiljas åt i mikroskopi och besvaras Plasmodium ovale. Provtagning bör göras vid feberuppgång/frossa samt för att följa behandlingseffekt. Karaktäristiska symtom vid malaria är periodvis återkommande feber och frossa varannan eller var tredje dag. Andra symtom kan vara illamående, huvudvärk och muskelvärk. Vid en infektion av P. falciparum kan patienten snabbt bli medvetslös, få svåra diarréer och utveckla chock, därför är det viktigt med tidig diagnostik och behandling. Sjukdomsbilden vid infektion med övriga plasmodiearter är betydligt mildare.