Allmänodling annat

Mikrobiologen
 • Flera provrör kan användas

  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Allmänodling vätska/sekret

Provtagningsmateriel

Eswab provtagningsset, Spruta, kanyl och desinfektionsmedel, Skruvkorksrör, (Aerob och anaerob blododlingsflaska).

Aktinomyces: Spruta, kanyl och desinfektionsmedel. Skruvkorksrör.

Listeria: Provmaterial kan utgöras av blod, likvor, vaginalsekret, abortrester, placenta, mekonium etc. Vävnadsbitar stoppas i skruvkorksrör. Prov från feces analyseras EJ.

Provtagning

Sårinfektioner: Ta prov med eswab provtagningsset.

Sår med kontaminerande bakterier ("smetiga sår"): Gör rent såret noggrant med vatten eller koksalt före provtagningen så att de kontaminerande bakterierna reduceras. Ta prov med provtagningspinne från området mellan frisk och infekterad vävnad.

Torra sår eller eksem: Fukta provtagningspinnen med koksalt före provtagningen.

Abscesser: Aspirera abscessinnehåll, byt kanyl och spruta ner materialet i skruvkorksrör (bäst!) eller blododlingsflaskor (acceptabelt).

Vaginalt: Tas med eswab från slemhinna.

Anaerob odling: Anaerob odling kan tas på tre sätt:
1. Med eswab. Anaeroba bakterier överlever något dygn.
2. Med spruta, vars innehåll sprutas ned i skruvkorksrör.
3. Med spruta som förseglas med s k kombipropp och lämnas direkt till Mikrobiologiska laboratoriet (endast möjligt inom Ryhov).

Listeria: Provmaterial kan utgöras av blod, likvor, vaginalsekret, abortrester, placenta, mekonium etc. Vävnadsbitar stoppas i skruvkorksrör. Prov från feces analyseras EJ.

Aktinomyces: Spruta ned aspirerat material i skruvkorksrör. Pinnprov rekommenderas ej.

Jästsvamp (nytt fönster) | Instruktionsfilm för provtagning av allmänodling med eswab

Provhantering

Eswab och skruvkorksrör förvaras och transporteras i kyla. Blododlingsflaskor förvaras och transporteras i rumstemperatur.
Spruta för anaerobodling lämnas direkt till Mikrobiologiska laboratoriet. Gå direkt med sprutan! Ej vanlig provtransport.

Svar/Bedömning

Relevansen av olika bakteriefynd - patogener, normalflora eller förorening - bedöms med hjälp av lämnade remissuppgifter. Då avgörs om art- och resistensbestämning ska utföras. För att utbytet av undersökningen skall bli så bra som möjligt fordras därför utförliga och relevanta remissuppgifter!

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Relevanta remissuppgifter saknas: Bakteriefloran i sår kan vara komplicerad och saknas det relevanta remissuppgifter är det svårt att avgöra vilka bakterier som ska rapporteras.

Såret inte rengjort före provtagning: Patogena bakterier påträffas bara i områden med inflammatorisk aktivitet och de kan vara underrepresenterade om såret är dåligt rengjort före provtagning.

Lång transporttid: Om provet anländer till laboratoriet senare än 2 dygn efter provtagningen kan inte bakteriernas överlevnad garanteras. Anaeroba bakterier är särskilt känsliga.

Svarstid

Vanligtvis 2-7 dagar. De flesta positiva fynd preliminärsvaras efter 1-2 vardagar. Vissa långsamväxande bakterier och jästsvamp kan ta längre tid.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping