Transfusionsreaktioner

Transfusionsmedicin
 • Vakuumrör

  Provrör
  Volym 3 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila propp
  Prod. nr. 17750200
  Beställs på Länsförsörjning

Provtagning

En transfusionsreaktion är en oväntad reaktion hos en patient under eller efter avslutad transfusion av blodkomponenter.
Exempel på transfusionsreaktion är:
frossa, temperaturstegring, smärtor i bröst eller ländrygg, brännande sensation i infusionsvenen, oro, lufthunger, illamående, kräkningar, blodtrycksfall, diffus blödning från operationssår, uppblossande rodnad, nässelutslag.

Åtgärder:

1. Avbryt omedelbart transfusionen. Låt infartskanylen ligga kvar.
2. Kontrollera patientens allmäntillstånd, andning och cirkulation.
3. Meddela jourhavande eller ansvarig läkare på vårdavdelningen. Notera reaktionen i journalen.
4. Kontrollera att patientens identitet stämmer med blodenhetens transfusionsdokument.
Kontrollera att ABO och RhD grupp på blodenhetens etikett är förenliga med patientens blodgrupp enligt transfusionsdokumentet.
Kontrollera att blodenhetens nummer stämmer överens med transfusionsdokumentet.
Kontrollera vid erytrocyttransfusion att erytrocyter av förenlig typ använts.
5. Informera Transfusionsmedicin om reaktionen. Fyll i remiss Transfusionsreaktion rapport, ange omständigheterna i fallet.

Länk till Transfusionsreaktion rapport (RjL 1117) (nytt fönster)

Om ansvarig läkare bestämmer att reaktionen ska utredas:
6. Kontrollera urinproduktionen. Notera urinens färg.
7. Lämna blodpåse/påsar och nytaget blodprov på patienten (1 st EDTA-rör, 3 mL) till Transfusionsmedicin samt ifyllt rapportblad, "Transfusionsreaktion rapport" (se punkt 5 ovan).

Trombocyt- eller plasmatransfusion
Eventuell utredning vid trombocyt- eller plasmatransfusion utföres efter samråd med Transfusionsmedicin. Fyll i Rapport (se punkt 5 ovan) ange omständigheterna i fallet. Lämna påse/påsar samt ifylld rapport till Transfusionsmedicin.

Reaktionstyp: Allergisk (lätt)

Symptom: Klåda, urticaria
Orsak: Oftast okänd, ibland antikroppar mot plasmaproteiner.
Klinisk handlingsplan: Steg 1-3 ovan. Ge eventuellt antihistamin eller kortikosteroider. Fortsätt transfusion om symptomen upphört inom 30 minuter. I annat fall tilllämpa något av alternativen nedan.

Reaktionstyp: Allergisk (svår)

Symptom: Anafylaxi med ångest, oro, klåda, urticaria, blodtrycksfall, takycardi, andningssvårigheter.
Orsak: Oftast okänd, ibland antikroppar mot plasmaproteiner (främst IgA).
Klinisk handlingsplan: Steg 1-7 ovan. Ge adrenalin, antihistamin, kortikosteroider eventuellt ß2-stimulerare, syrgas. Överväg IgA-brist. Om fortsatt transfusion är nödvändig överväg tvättade komponenter.

Reaktionstyp: Febril

Symptom: Ångest, oro, feber, frossa, ansiktsrodnad, takycardi.
Orsak: Antikroppar mot leukocyter eller trombocyter. Bakteriell kontamination.
Klinisk handlingsplan: Steg 1-7 ovan. Eventuellt blododling. Ge antipyretika, eventuellt antibiotika, eventuellt kortikosteroider.

Reaktionstyp: Akut hemolytisk

Symptom: Ångest, oro, bröst- och ländsmärtor, huvudvärk, andnöd, frossa, feber, blodtrycksfall, chock, oförklarig blödning, hemoglobinemi, röd urin.
Orsak: Intravaskulär hemolys på grund av blodgruppsoförenlighet. Gramnegativ sepsis vid infekterat transfusionsblod. Oavsiktligt överhettat eller fryst blod.
Klinisk handlingsplan: Steg 1-7 ovan. Chockbehandling, adrenalin, syrgas, eventuellt kortikosteroider. Forcerad diures med vätska och diuretika vid hemolobinemi. Kontakta Transfusionsmedicin för plasmabyte vid massiv hemoglobinemi. Behandla snabbt vid tecken på DIC. Utred snarast orsaken till transfusionsreaktionen.

Reaktionstyp: TRALI (Transfusionrelated Acute Lung Injury)

Transfusionsrelaterad akut lungskada
Symptom: Feber, andnöd, lungödem, blodtrycksfall inom 6 timmar efter transfusion.
Orsak: Sannolikt granulocyt- och/eller lymfocytantikroppar i given blodkomponent.
Klinisk handlingsplan: Steg 1-7 ovan. Kortikosteroider, intensiv andningshjälp.

Reaktionstyp: Hypotension

Symptom: Blodtrycksfall under eller direkt efter transfusion.
Orsak: Medicinering med ACE-hämmare eller användning av negativt laddade filter.
Klinisk handlingsplan: Steg 1 - 7 ovan. Vätskeinfusion.

Reaktion: TACO (Transfusion Associated Cardiac Overload)

Cirkulationsöverbelastning
Symptom: Andnöd, ortopnea, cyanos, lungödem, takycardi, hypertension, fotsvullnad.
Orsak: Snabb transfusion speciellt hos äldre patienter eller små barn.
Klinisk handlingsplan: Steg 1 - 7 ovan. Syrgas vid behov, diuretika.

Reaktion: TAD (Transfusion Associated Dyspnoea)

Transfusionsassocierad dyspné
Symtom: Dyspné inom 24 timmar efter transfusion som ej uppfyller kriterierna för TRALI, TACO eller allergisk reaktion.
Orsak: Okänd
Klinisk handlingsplan: Steg 1-7 ovan. Syrgas vid behov.

Svar/Bedömning

Om den oväntade reaktionen hos patienten ej är föranledd av erytrocytantikroppar: Serologisk utredning av transfusionskomplikation visar ingen oförenlighet mellan patientens plasma och transfunderad enhet.
I övriga fall lämnas fritextsvar. Om erytrocytantikroppar påvisats ska detta anges vid beställning av ytterligare blod till patienten. Detta gäller även om lång tid (flera år) förflutit mellan transfusionerna.

Metod

Transfusionsmedicin utför utredning:

1. Kontrollgruppering av ABO och RhD grupp på kvarvarande innehåll i blodenhet(er) och på prov från patienten före och efter transfusionen.
2. Undersökning av antikroppar mot erytrocytantigen, på prov från patienten före och efter transfusionen. Kontroll av förenlighetsprövning.
3. Direkt antiglobulintest DAT, på prov från patienten före och efter transfusionen.
4. Undersökning av leukocytantikroppar i patientens plasma. Utförs om det anses indicerat. Utförs inte varje dag, vid positivt fynd besvaras detta senare.
5. Bakteriologisk undersökning av resterande innehåll från blodenheten.


Transfusionsmedicin innehållsförteckning