Bröst vänster

Klinisk patologi
 • Provburk i lämplig storlek utan fixeringslösning

  Volym
  Tillsats Provtagningsmaterial lämnas ofixerat till lab.
  Märkning Burkar finns att hämta på Klinisk patologi.
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss


Beställes i BOS.


Pappersremiss PAD/CYT med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, anamnes, remitterande läkare). Längst ner på remissen finns en ruta där avsänt antal burkar/glas och/eller provrör ska fyllas i. Rutan ska fyllas i av den person som ansvarar för ivägsändande av provet. Vid ankomsten till patologilaboratoriet jämförs uppgiften med mottaget material för att säkra att inget provmaterial försvunnit under transporten.

Pappersremiss PAD/CYT-undersökning

Provtagning

OBS! Vid samtidigt prov från BÅDE höger och vänster bröst ska SEPARATA REMISSER skrivas med tydlig angivelse av höger respektive vänster bröst, oavsett frågeställning och typ av bröstpreparat.

Operation av bröstcancer bör inte utföras på fredagar.

Provburk i lämplig storlek. OBS! Provburken får inte vara för liten. Vävnadsprovet ska i möjligaste mån ha fritt utrymme så att fixeringen kan blir optimal. Vid ofixerad material ska provburk UTAN fixeringslösning användas.

På remiss/provburk anges:
1. Tidpunkt för operation (avskiljande av vävnad).
2. Tidpunkt för påbörjande av fixering.

Preparatet lämnas till lab ofixerat, nerkylt med is.

Om vävnad monteras på korkplatta eller liknande bör filtrerpapper eller liknande placeras mellan vävnad och korkplatta.

Provtagningsunderlag/etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer samt eventuella andra märkningar klistras på provtagningskärlet.

Provhantering

Bröstpreparat ska inom en timma lämnas ofixerad till patologavdelningen, detta för att få kontroll över den fixeringstid som krävs för att receptorbestämning ska kunna utföras med jämn kvalité.

Patologavdelningen ska alltid meddelas via telefon när preparatet är på väg, detta för att ha kontroll på att provet kommer fram,
telefon 010 - (24) 259 37.

Ofixerat preparat lämnas senast kl 15:30, i undantagsfall fram till kl 16:00 efter överenskommelse.

Om bröstpreparat, undantagsvis, inte kan skickas ofixerat läggs det i 4 % buffrad formaldehydlösning och ska vara patologavdelningen tillhanda senast 24 timmar efter operationen.

SEKTOR:
Sektorresektat ska tusch- och suturmarkeras enligt överenskommelse och beskrivs i instruktionen "Bröstcancer färgmarkering vid sektorresektion", som kan rekvireras från patologavdelningen vid önskemål.

MASTEKTOMI:
Mastektomipreparat ska suturmarkeras medialt.

EXCISIONSBIOPSI:
Biopsierna kan eventuellt markeras för orientering.

Skicka beställningen i BOS.

Svarstid

Snabbsvar: 1-3 arbetsdagar (fixerat prov). Begäran om snabbsvar innebär en extra debitering.

Provet omhändertas på snabbast möjliga sätt. Vävnadsprover ska fixeras i formaldehyd minst ett dygn för att optimal kvalitet ska uppnås. Preparering på laboratoriet tar ytterligare cirka ett dygn, vilket innebär att svar tidigast kan lämnas andra arbetsdagen efter operation. Fixeringstiden är beroende av provets storlek, vilket innebär att svarstiden för större preparat blir längre.

Rutin: Provet besvaras inom 6 - 8 veckor räknat från ankomstdag till laboratoriet.

SVF: Varierande beroende på vilket standardiserat vårdförlopp som är aktuellt.