Prostata

Klinisk patologi
 • Tomt provtagningskärl

  Volym
  Tillsats Fyll med 4 % formaldehyd 10-20 ggr preparatets vol
  Märkning Burkar finns att hämta på Klinisk patologi
  Prod. nr.
  Beställs på Klinisk patologi alt Länsförsörjningen

Remiss


Beställes i BOS.


Pappersremiss PAD/CYT med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, anamnes, remitterande läkare). Längst ner på remissen finns en ruta där avsänt antal burkar/glas och/eller provrör ska fyllas i. Rutan ska fyllas i av den person som ansvarar för ivägsändande av provet. Vid ankomsten till patologilaboratoriet jämförs uppgiften med mottaget material för att säkra att inget provmaterial försvunnit under transporten.

Pappersremiss PAD/CYT-undersökning

Provtagning

Provburk i lämplig storlek. OBS! Provburken får inte vara för liten. Vävnadsprovet ska i möjligaste mån ha fritt utrymme så att fixeringen kan blir optimal.

Provtagningsunderlag/etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer samt eventuella andra märkningar klistras på provtagningskärlet.


TURP:
Preparatets vikt bör anges UTAN formaldehyd i anamnes eller på preparatburk.

ENUKLEATION:
Preparatets vikt bör anges UTAN formaldehyd i anamnes eller på preparatburk.

EKTOMI:
Preparatet ska märkas med en sutur vid höger apex samt en vid höger sida/bas.
Kateter placeras genom uretra med spetsen mot vesiklarna.

Provhantering

Preparat ska snarast läggas i 4% formaldehydlösning i rumstemperatur för att uppnå bästa möjliga fixering. Preparat som ligger i formaldehydlösning kan förvaras i rumstemperatur under lång tid. Formaldehydmängden bör om möjligt vara 10 - 20 gånger preparatets storlek.

Formaldehydfixerade vävnadsprover ska förvaras i rumstemperatur i avvaktan på transport till laboratoriet. ALLA prover ska förpackas på ett sådant sätt att läckage förhindras och att skador på provmaterialet inte kan uppstå. Eventuell pappersremiss kan med fördel läggas i plastmapp eller motsvarande.

Skicka beställningen i BOS.

Svarstid

Snabbsvar: 1-3 arbetsdagar (fixerat prov). Begäran om snabbsvar innebär en extra debitering.

Provet omhändertas på snabbast möjliga sätt. Vävnadsprover ska fixeras i formaldehyd minst ett dygn för att optimal kvalitet ska uppnås. Preparering på laboratoriet tar ytterligare cirka ett dygn, vilket innebär att svar tidigast kan lämnas andra arbetsdagen efter operation. Fixeringstiden är beroende av provets storlek, vilket innebär att svarstiden för större preparat blir längre.

Rutin: Provet besvaras inom 6 - 8 veckor räknat från ankomstdag till laboratoriet.

SVF: Varierande beroende på vilket standardiserat vårdförlopp som är aktuellt.