PtU--3-MA/3-MNA

Klinisk kemi
 • Plastdunk med skruvlock och tillsats

  Provrör
  Volym 2,5 L
  Tillsats 15 mL saltsyra (HCl), 6 mol/L
  Märkning Saltsyra 6 M, 15 mL
  Prod. nr.
  Beställs på Laboratoriet på vårdcentral alternativt sjukhuslab

Remiss

BOS (kategori: Uriner) alternativt remiss 2.

Provtagning

Inför provtagning:
Ett flertal vanliga läkemedel påverkar metoxikatekolaminernas omsättning in vivo och bör därför om möjligt utsättas minst två dygn innan urinsamlingen. Dessa läkemedel är tricykliska antidepressiva, SSRI, amlodipin, betareceptor-blockerare, alfareceptor-blockerare, MAO-hämmare, sympatomimetika, levodopa.
Koffein, nikotin, chillifrukter och chilliprodukter (innehåller Kapsaicin) samt ost (innehåller tyramin) ska utsättas minst två dygn innan urinsamlingen.

Urindunken förvaras mörkt och i kyla, 2-8 °C, under insamlingen.
Urinsamlingen börjar med att patienten tömmer blåsan. Anteckna tiden för detta på remissen. Denna urin ska kasseras. Därefter samlas alla urinportioner i insamlingskärlet. Urinsamlingen avslutas med att patienten tömmer blåsan 24 timmar efter starttiden. Även denna urin samlas upp i uppsamlingskärlet. Anteckna klockslaget för detta på remissen.
OBS! Om urin ska samlas i mer än ett dygn, ska varje dygnsmängd samlas för sig.

Ange förekommande läkemedel på beställningen.

Provhantering

Om tillgång till våg finns, väg urinen och ange vikten på remissen. Häll av 8 mL välblandad urin i ett plaströr och lämna till laboratoriet. Om inte våg finns, lämna hela urindunken till laboratoriet. Surgjort urinprov är hållbart 7 dygn i kyla, 2-8 ºC. Vid längre förvaring fryses avhällt urinprov vid <= -18 °C.

OBS! Om insamling skett över flera dygn, hanteras varje dygn för sig.

Svarstid

Inom 1 vecka.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Medicinsk bakgrund

Adrenalin och noradrenalin är biogena aminer (katekolaminer) som produceras i binjuremärgen respektive i sympatiska nervsystemet.
Huvudsakligen metaboliseras de i levern och utsöndras via njurarna.
De kvantitativt dominerande metaboliterna i urin är metoxiadrenalin, metoxinoradrenalin och 3-metoxy-4 hydroxymandelsyra (VMA ).
Koncentrationen av metoxikatekolaminer (metanefriner) är ca 100 gånger större än utsöndring av de oförändrade katekolaminerna.
Därför ger analys av metoxikatekolaminer i dygnsurin den bästa uppfattningen om produktionen av katekolaminer.

Vissa neurogena tumörer som feokromocytom och embryonalt besläktade tumörer (t.ex. neuroblastom, feokromoblastom) producerar ökade mängder av katekolaminer.
Eftersom produktion av katekolaminer i tumörerna är varierande, bör urinsamling göras vid flera tillfällen, bäst i samband med attacker och under närmaste timmarna efter.

Flera läkemedel kan påverka utsöndring av katekolaminer och om dessa inte kan utsättas bör man tolka resultatet med försiktighet.
Vid tveksamma fynd är komplettering med analys av Chromogranin A av värde.

Medicinsk indikation:

Misstanke om feokromocytom, neuroblastom eller besläktade tumörer.